D3| Programmamanager Modern Werkgeverschap

D3 is een jeugdzorginstelling en biedt verblijf aan jongeren die door omstandigheden tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen. D3 helpt deze jongeren weer grip te krijgen op hun leven.

 

Als Programmamanager Modern Werkgeverschap is Marinus van Petegem verantwoordelijk voor de HR-beleidsontwikkeling binnen D3, de structurele borging van HR binnen de organisatie en verantwoordelijk voor het werkgeverschap t.a.v. de 160 medewerkers.

Lumens | Projectleider Functiehuis

Lumens is een welzijnsorganisatie in de regio Eindhoven die met ± 250 medewerkers bouwt aan een sociaal veerkrachtige samenleving.

Marinus van Petegem heeft Lumens als projectleider functiehuis ondersteund bij het ontwikkelen van een plan van aanpak voor herziening van het functiehuis, het implementeren van de nieuwe cao-referentiefuncties en zorgdragen voor de totstandkoming van 20 maatwerkfuncties. Daarnaast het oprichten en inwerken van de functiewaarderingscommissie en bezwarencommissie, waardoor toekomstig onderhoud door Lumens zelf gedaan kan worden.

Gemeente Zwolle | Sr. HR Beleidsadviseur a.i.

Als interim Sr. HR Beleidsadviseur is Marinus van Petegem o.a. verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling en uitvoering van 4 inhoudelijke HR-thema’s binnen de gemeente Zwolle. Dit betreft als eerste de doorontwikkeling en uitvoering van het programma Zwolle op Kracht, waarmee Zwolle beleidsmatig inspeelt op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en de organisatie in lijn wil brengen met de ontwikkeling en groei van de stad. Daarnaast het zorgdragen voor de ontwikkeling en realisatie van het jaarplan van de werkgroep arbeidsmarktcommunicatie. Ook is het Charter Diversiteit vormgegeven en het bijbehorende Plan van aanpak op het gebied van Diversiteit & Inclusie opgesteld voor de komende 2 jaar. Tot slot als projectleider Strategische Personeelsplanning verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de procesaanpak SPP, de koppeling daarvan aan de organisatiebrede beleidscyclus en planning- en control cyclus en het begeleiden van de uitvoering daarvan door de 6 (sr)HR-adviseurs.

Marinus heeft in 2023 voor de gemeente Zwolle gewerkt en diverse HR projecten succesvol opgepakt. Wat ik in hem het meeste waardeer zijn z’n resultaatgerichtheid, doelgerichtheid, focus – z’n vermogen om een klus af te bakenen en niet onnodig complex te maken – het vermogen om mensen te betrekken en aan te haken – vernieuwingskracht, zijn kwaliteit om met bestaande informatiebronnen nog duidelijker inzichten te krijgen, maar ze ook behapbaar en concreet weer te delen met diverse doelgroepen.

Mattijs van Roosendaal – Afdelingshoofd Human Resources bij Gemeente Zwolle 

Lumens | Projectleider reorganisatie

Lumens is een welzijnsorganisatie in de regio Eindhoven die met ± 250 medewerkers bouwt aan een sociaal veerkrachtige samenleving. Vanuit de nieuwe strategie is een kanteling in gang gezet naar vraaggericht en gebiedsgericht werken, in nauwe samenwerking met externe partners. Deze kanteling gaat gepaard met het wegvallen van een groot deel van het management en de overgang naar zelforganiserende teams.

Marinus van Petegem heeft Lumens vanuit PTGM ondersteund bij de eerste fase van totstandkoming van de adviesaanvraag voor de reorganisatie en het daaraan gekoppelde sociaal plan. In de tweede fase is hij als projectleider verantwoordelijk voor de implementatie van een aantal HRM-aspecten van de kanteling, waaronder het herplaatsingsproces en de begeleiding van het boventallige management, de totstandkoming van een indelingsproces voor de nieuwe zelforganiserende teams, de ontwikkeling van een strategisch opleidingsplan voor de nieuwe sleutelposities en een nieuwe gesprekkencyclus binnen een zelforganiserende omgeving. Tot slot worden er nieuwe functiebeschrijvingen en waarderingen opgesteld van de nieuwe functies binnen de organisatie.

Gemeente Amersfoort| Issue & Procesmanager Youforce

Gemeente Amersfoort werkt sinds 2021 met het E-HRM systeem Youforce. Hiermee is een belangrijke eerste stap gezet in de verdere digitalisering van de HR processen in de organisatie. Nu staat de organisatie voor een volgende stap richting optimalisatie van haar (digitale) HR processen.

Als Issue & Procesmanager Youforce heeft Marinus van Petegem zich gericht op optimalisatie van de inrichting van workflows op basis van analyses en impact. Zo zijn o.a. de in- door- en uitstroom workflows geanalyseerd en geoptimaliseerd met behulp van LEAN. Ook is gewerkt aan de totstandkoming van een eenduidige inrichting van de organisatie- en autorisatiestructuur en de livegang van de Youforce-app. Door het oprichten van een scrumteam is daarnaast gewerkt aan continuous improvement d.m.v. een duurzame samenwerking tussen functioneel beheer, HR Services en Visma|Raet.

Gezinshuis.com | Werving RvT en directeur/bestuurder

Gezinshuis.com is een maatschappelijk ondernemer in de Jeugdzorg die zich richt op de kwalitatieve en kwantitatieve groei van gezinshuizen, op basis van een specifiek hiervoor ontwikkelde franchiseformule. 

Margriet Schoevaart heeft Gezinshuis.com namens PTGM begeleid in het opzetten en uitvoeren van de werving- en selectieprocedures om tot een nieuwe Raad van Toezicht te komen en vervolgens een nieuwe directeur/bestuurder aan te stellen.

Kadaster| Interim Teamleider HR Services

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van al het vastgoed en alle schepen, luchtvaartuigen en (ondergrondse) netwerken in Nederland. Door het vastleggen van alle rechten die daar bij horen is het voor iedereen duidelijk wie welke rechten heeft. Samen met andere overheden zorgt het Kadaster ervoor dat de geografische informatie van Nederland goed te raadplegen is.

Marinus van Petegem is van januari tot en met december parttime ingezet als Interim Teamleider HR Services binnen het Kadaster. In deze periode is met name aandacht besteed aan de aansturing van het team van 13 medewerkers en de doorontwikkeling van e-hrm binnen SAP op het gebied van doorstroom (contractmutaties en contractwijzigingen) en uitstroom.

Gemeente Hengelo | Projectleider doorontwikkelen HRM-administratie

De gemeente Hengelo is volop in (door)ontwikkeling. En bij deze doorontwikkeling speelt het team HRM een belangrijke rol. Of het nu gaat om bijvoorbeeld de wendbare organisatie die zij willen zijn, het verstevigen van leiderschap, medewerkersbetrokkenheid. Vanuit meerdere invalshoeken (beleid, advies en administratie) werkt het doen en laten van team HRM door tot in de haarvaten van de gemeente Hengelo. Het is dan ook niet voor niets dat in het traject Hengelo’s Werken (de visie op de manier waarop we willen werken) ook de optimalisering van de HR processen centraal staat.

In deze opdracht stond de doorontwikkeling van de dienstverlening van het cluster administratie van de Gemeente Hengelo centraal. Hierbij is o.a. gekeken naar de organisatie van de eerstelijns contacten, naar serviceformules en afspraken hierover met de interne klanten, het verder optimaliseren/digitaliseren van de werkprocessen in Youforce, coördinatie van de implementatie van digitale ontwikkelingen en het scherp krijgen van taak- en rolverdeling binnen het cluster administratie met passende formatie.

Marinus is een op en top professional met veel ervaring en kennis van zaken. Hij weet vanuit een grondige analyse beweging te creëren om van daaruit een prima resultaat neer te zetten. En dat alles in een goede balans tussen proces en (het meenemen van) medewerkers. HR Services van de gemeente Hengelo is hiermee op weg naar een duurzame toekomst!  Andy de Vos – Afdelingsmanager Organisatie & Services bij Gemeente Hengelo

Marinus is een energieke, onafhankelijke en pragmatische professional die als geen ander initiatieven weet op te starten en door te voeren. Hij accepteert geen nee als antwoord en is creatief in kijken hoe het wel kan. Daarin neemt hij collega’s mee op een vrolijke en positieve wijze. Als je Marinus in huis haalt, dan haal je verandering in huis. Bij de gemeente Hengelo zijn we erg blij met de beweging die Marinus bij ons heeft ingezet.            Jelly van der Weerd – Teammanager HRM bij Gemeente Hengelo

The British School in The Netherlands | Interim HR-manager

The British School in The Netherlands is an international school for girls and boys aged 3-18, with 5 locations in The Hague. They offer a British and international curriculum, with General Certificate of Secondary Education examinations and four pathways from the age of 16 – A Levels, the International Baccalaureate Diploma Programme, the International Baccalaureate Career Programme and BTEC qualifications. The BSN’s blend of traditional British values, educational rigour, and caring and committed staff provides an environment for students to prepare for a happy and successful life, no matter the pursuit.

In verband met afwezigheid van de HR-manager en Senior HR-adviseur ondersteunde Marinus van Petegem de British School van oktober 2019 tot oktober 2020 bij de verdere ontwikkeling en uitvoering van het HR-beleid. Naast het fungeren als Sr. HR-adviseur voor Junior- en Senior School Leidschenveen, Senior School Voorschoten, de International Leadership Academy en het Language Center, heeft hij zich met name gericht op de implementatie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans en het ondersteunen en adviseren van het management tijdens de sluiting en gedeeltelijke heropening van de campussen als gevolg van Covid-19. Daarnaast heeft hij zich gericht op de verdere optimalisatie van de dienstverlening door de HR-afdeling en is er veel aandacht besteed aan de borging van Nederlandse wet- en regelgeving in verband met de bijna volledig internationale bezetting in de Board of Management en op HR.

‘In a very short time span Marinus brought rigour and clarity in our HR household. A welcome breath of fresh air and professionalism‘.              Stuart de Booij, CFO & Chair of the Executive Leadership Team & Board of Managers, The British School in The Netherlands

Lumens | HR-koers

Lumens is een welzijnsorganisatie in de regio Eindhoven die in 2019 een nieuwe strategie ontwikkeld heeft, met behulp van een procesmatige aanpak waarbij al haar stakeholders zijn betrokken. Dit heeft geleid tot een aangescherpte missie met daarvan afgeleide kernwaarden: Veerkrachtig, Verbonden, Vindingrijk en Vertrouwen. Deze kernwaarden vormen het DNA van waaruit Lumens haar droom wil delen en realiseren en vormen dan ook het uitgangspunt voor het handelen van medewerkers. Met deze kernwaarden zal Lumens in staat zijn om zichzelf te blijven en koers te houden, ondanks de voortdurend veranderende omgeving. Zo wil Lumens met elkaar blijven bouwen aan een sociaal veerkrachtige samenleving.

PTGM ondersteunt Lumens bij het maken van een gedragen doorvertaling van de nieuwe strategie in waarde toevoegend HR-beleid. Met andere woorden: Wat staat Lumens op HR-gebied te doen om de veerkracht, verbondenheid, vindingrijkheid en het vertrouwen van medewerkers te ondersteunen en verder te ontwikkelen? Deze vraag is als uitgangspunt genomen om te komen tot een helder geformuleerde en gedragen HR-koers voor de komende 3 jaar.

Solution Support | Voorbereiding SNA-keurmerk

Solution Support is een jonge, snelgroeiende organisatie die personeelsdiensten, training en advieswerkzaamheden verzorgt binnen de zorgbranche.

In het kader van verder professionalisering is Solution Support gestart met de voorbereidingen voor het verkrijgen van het SNA-keurmerk, het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid voor de uitzendsector en aannemers van werk dat is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. PTGM ondersteunt Solution Support bij deze voorbereidingen o.a. door het screenen en doorontwikkelen van alle bijbehorende personele overeenkomsten.

SPA | Functiehuis

Scholenstichting Pastoor Ariëns is een stichting met vier katholieke basisscholen in Maarssen en Maarssenbroek met ruim 125 personeelsleden en 1300 leerlingen.

PTGM heeft op verzoek van SPA het huidige functiegebouw geanalyseerd en het functieboek voor 2019/2020 gestructureerd en geactualiseerd voor vaststelling door het bestuur en de MR en de personele administratie daarmee in lijn gebracht.

KijkopWelzijn | Bezuinigingen 2020

KijkopWelzijn is een welzijnsorganisatie in de gemeente Barendrecht. Door toenemende tekorten in het sociale domein binnen de gemeente wordt de organisatie geconfronteerd met structurele subsidievermindering die effect heeft op de personele begroting. 

PTGM heeft in opdracht van KijkopWelzijn rond de zomer van 2019 verschillende scenario’s uitgewerkt en doorgerekend waarmee de structurele subsidievermindering opgevangen kan worden. Van deze scenario’s zijn tevens de frictiekosten in kaart gebracht en in beeld gebracht bij de subsidieverstrekker, op basis waarvan definitieve besluiten genomen kunnen worden. Op basis daarvan heeft er besluitvorming plaatsgevonden en is PTGM betrokken bij de beëindiging van enkele arbeidsovereenkomsten als gevolg van deze subsidievermindering en bij overgang van activiteiten en medewerkers naar andere ondernemingen per januari 2020.

Wageningen University & Research | PSA optimalisatie

Wageningen University & Research heeft als missie ’to explore the potential of nature to improve the quality of life’, met ruim 6.500 medewerkers en 12.000 studenten uit meer dan honderd landen. Corporate HR is de centrale dienstverlener voor de hele organisatie van Wageningen University en Research.

Wageningen University & Research heeft de HR processen recent vergaand gedigitaliseerd met behulp van ADP Workforce en Mendix. Desondanks is de workload binnen de personeels- en salarisadministratie hoog en de tevredenheid in de organisatie over de dienstverlening laag. PTGM is gevraagd om te analyseren hoe meer grip op de workload verkregen kan worden, de tevredenheid over de dienstverlening verhoogd kan worden en verdere verbetermogelijkheden in beeld te brengen. Onder andere door de ontwikkeling van standaardrapportages over workload, doorlooptijden en afkeuringen is  inzicht gecreëerd om de maandelijkse voortgang binnen de organisatieonderdelen te kunnen bespreken. Met de introductie van de ‘weekstart productie’ en ‘verbeterbordsessies’ zijn de eerste stappen gezet om het team meer handvatten te geven om het stuur zelf in handen te nemen.

‘In opdracht van Wageningen University & Research heeft Marinus HR processen en bijbehorende doorlooptijden in beeld gebracht. Daarbij konden we per actor/stap in het proces de knelpunten signaleren. Uitkomst is een dashboard waarmee we dagelijks onze processen monitoren en zo komen tot echte procesoptimalisatie. Marinus snapt niet alleen de techniek maar is ook in staat om de betrokken medewerkers op een prettige manier mee te nemen in de veranderingen’. Ron de Ligt, Manager Shared Service Center HR Wageningen University & Research

Stichting Auro | Ontwerpgroep Taakbeleid

Stichting AURO verzorgt het openbaar basisonderwijs vanuit 9 scholen in rondom Mijdrecht. 

Na een herijking van de visie, kernwaarden en strategische koers heeft PTGM een inventarisatie gemaakt van het HR-beleid op stichtingsniveau. Van daaruit is PTGM gevraagd om een ontwerpgroep te begeleiden om te komen tot gedragen taakbeleid binnen de 9 scholen van stichting Auro en te ondersteunen bij de implementatie van dit nieuwe taakbeleid met behulp van ondersteunende software.

Eerde International Boarding School Netherlands | Managementstatuut

Eerde is the only international school in the Netherlands to offer day school, flexible boarding and full boarding facilities. They inspire international students to develop to their full potential in academics, athletics, art, and ethics. Through inquiry-based and experiential learning within an international community, students acquire the skills they need to make a difference.

In verband met wijzigingen in de governance structuur begeleidt PTGM de Eerde International Boarding School bij de totstandkoming en verankering van de gewenste governance structuur. Tevens worden een daarop aansluitend managementstatuut, organogram en functiehuis ontwikkeld, ter voorbereiding op heraccreditatie door de Counsil of International Schools (CIS) in 2019.

Lumens | Functiehuis

Lumens is een welzijnsorganisatie in de regio Eindhoven die mensen ondersteunt die moeite hebben om mee te doen met de samenleving. Door de inzet van jeugd- en wijkwerk helpen zij mensen hun interesses en talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen, om van daaruit te kunnen werken naar een zelfstandig en gelukkig bestaan.

Lumens heeft een nieuwe koers vastgesteld met daarin een bijgestelde visie op sturing en leiderschap. De doorontwikkeling van een matrixstructuur naar integraal management is organisatorisch gerealiseerd, maar biedt in de praktijk nog onvoldoende houvast bij de dagelijkse uitvoering van het werk. Door ontbrekende of onvoldoende duidelijke kaders is het werk van het middelmanagement nog teveel gericht op de praktische uitvoering van de dagelijkse organisatie, waardoor tactische en strategische werkzaamheden blijven liggen. PTGM ondersteunt bij het verder uitkristalliseren van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende management en staffuncties.

Kadaster| Interim Teamleider HR Services

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van al het vastgoed en alle schepen, luchtvaartuigen en (ondergrondse) netwerken in Nederland. Door het vastleggen van alle rechten die daar bij horen is het voor iedereen duidelijk wie welke rechten heeft. Samen met andere overheden zorgt het Kadaster ervoor dat de geografische informatie van Nederland goed te raadplegen is.

Ter ondersteuning van de Manager HR heeft Marinus van Petegem van juli 2017 tot december 2018 als Interim Teamleider leiding gegeven aan de 13 medewerkers van de personeels- en salarisadministratie en de servicedesk binnen het Kadaster. Naast het doorontwikkelen van efficiënte werkprocessen met behulp van lean en het verder implementeren van e-hrm binnen SAP, lag de focus op het samenvoegen van en het bouwen aan een nieuw team HR Services.

‘Ik heb Marinus van Petegem leren kennen als een zeer resultaatgerichte HR professional met wie het uitstekend samenwerken is. Hij is proces- en systeemtechnisch erg goed. Het is iemand die zaken voor elkaar krijgt en je echt verder helpt.’ Wilmy van Balen, Manager P&O Kadaster

Scholen aan Zee | Visieontwikkeling Strategisch HR-beleid

Scholen aan Zee verzorgt Voortgezet Onderwijs in Den Helder, via Beroepsonderwijs aan Zee, Mavo aan Zee, Lyceum aan Zee, Junior College en Schakel aan Zee. Scholen aan Zee wil het verschil maken en werkt daarom aan een innovatief leerklimaat, talentontwikkeling, persoonlijke leerroutes en maatwerk. Er wordt onderwijs gegeven aan zo’n 2.800 leerlingen. Ook werkt Scholen aan Zee intensief samen met externe stakeholders in een Community College.

In de periode tussen januari en april 2018 is Scholen aan Zee begeleid bij de visievorming voor modern strategisch HR-beleid. Met behulp van een participatieve aanpak is er met leidinggevenden, docenten en leerlingen vanuit de verschillende scholen gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe HR-visie en strategie, die van toegevoegde waarde is bij het maken van verdere keuzes voor de inrichting van het HR-beleid van Scholen aan Zee. Door het optimaal benutten van de aanwezige kennis en ervaring binnen de scholen, is op basis van een gezamenlijke analyse een breed gedragen koers ontwikkeld. Ook is vastgesteld welke elementen uit het HR-beleid de komende jaren werkelijk van toegevoegde waarde zullen zijn voor Scholen aan Zee.

BLICK op onderwijs | Interim HR-adviseur

BLICK staat voor: Boeiend Leren in Capelle en Krimpen en is een jonge stichting die openbaar onderwijs biedt aan leerlingen van 4 tot 18 jaar van alle niveaus. Door de combinatie van 9 scholen voor Primair Onderwijs, Speciaal Onderwijs en  Voortgezet Onderwijs, kunnen leerlingen binnen dezelfde stichting hun onderwijsloopbaan afronden, tot de laatste klas van het voortgezet onderwijs. 

In de periode van januari tot en met juli 2018 is Claudia Verboom voor 3 dagen per week als Interim HR-adviseur werkzaam geweest voor het IJsselcollege, de school voor Voortgezet Onderwijs van BLICK. Samen met haar collega voor het Primair Onderwijs ondersteunde Claudia de directeuren en de afdelingsleiders bij de ontwikkeling en uitvoering van het HR-beleid.

Aidsfonds | Analyse & advies e-HRM

Het Aidsfonds zet zich in voor iedereen die met hiv en aids te maken heeft, in Nederland en in de rest van de wereld. Het Aidsfonds financiert wetenschappelijk onderzoek, komt op voor de rechten van mensen met hiv en ontwikkelt en financiert projecten voor preventie en behandeling voor kwetsbare groepen.

PTGM heeft voor het Aidsfonds de vereisten en toekomstige wensen t.a.v. het HR-applicatielandschap in kaart gebracht. Er is een analyse gemaakt van het gebruik en de inrichting van de huidige HR-systemen en advies gegeven over de wijze waarop hierin verbetering aangebracht kan worden en doorontwikkeling van e-HRM plaats kan vinden. Daarnaast heeft PTGM diverse lean verbetersessies bij het Aidsfonds begeleid voor de optimalisatie van HR-processen.

Nije Gaast | Interim Senior Adviseur P&O

Nije Gaast is een stichting van 11 christelijke basisscholen in Zuidwest Friesland en De Friese Meren. Van november 2017 tot en met juli 2018 is Claudia Verboom voor 1,5 dag per week als interim adviseur betrokken geweest bij de ondersteuning van de bestuurder van de stichting. In deze periode is Claudia onder andere verantwoordelijk geweest voor de begeleiding van een  outsourcingstraject binnen de stichting.

Meerkring | Interim Adviseur P&O
Meerkring is een bestuur van 20 openbare scholen voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs in de gemeente Amersfoort. Van december 2017 tot en met juli 2018 verrichtte Ellenore van der Schoor interim werkzaamheden als P&O-adviseur, ter ondersteuning van de beleidsadviseur P&O.

CBO Meilân | Interim Adviseur P&O

CBO Meilân is een schoolbestuur met 15 christelijke basisscholen in de gemeenten De Fryske Marren en Heerenveen. Van mei 2017 tot en met oktober 2018 is Ellen Verpalen vanuit het bestuurskantoor als interim-adviseur verantwoordelijk geweest voor de advisering over en uitvoering van het HR-beleid binnen de scholen van de stichting.

Jarabee | Interim HR projectadviseur

Jarabee is een netwerkorganisatie in Oost Nederland die specialistische toegevoegde waarde biedt voor kwetsbare jeugdigen en gezinnen in hun eigen omgeving. In aansluiting op de in 2017 ontwikkelde strategische HR-agenda is gevraagd om het huidige HR-beleid in lijn te brengen met de herziene strategische koers. Van september tot en met december 2017 is Claudia Verboom vanuit PTGM verantwoordelijk geweest voor het actualiseren en herschrijven van het HR-beleid binnen de huidige organisatiestructuur van zelforganiserende teams met resultaatverantwoordelijkheden.

Jarabee | HR teamontwikkeling

Jarabee is een netwerkorganisatie in Oost Nederland die specialistische toegevoegde waarde biedt voor kwetsbare jeugdigen en gezinnen in hun eigen omgeving. In aansluiting op het traject om tot een herziene strategische HR-agenda te komen heeft Marinus van Petegem de afdeling HR in 3 teamdagen begeleidt. Er zijn antwoorden geformuleerd op vragen als ‘waar staan we, wie zijn we en wat willen we?’ Met behulp van diverse interactieve werkvormen heeft de HR-afdeling zelf een helder beeld geformuleerd over welke verwachtingen er nu en in de toekomst t.a.v. het team zijn. Ook is gekeken welke ontwikkeling de afdeling HR als team verder door zou kunnen maken.

‘Samen met medewerkers een nieuwe HR strategie geformuleerd. Dit participatieve traject is op een prettige manier door PTGM begeleid. Goede afstemming en op de juiste momenten even een stapje terug, om vervolgens tot resultaat te komen. Op basis van de nieuwe strategie, is vervolgens ook met het team HR dit traject doorlopen met PTGM’. Jeroen Maschhaupt, P&O adviseur

Stichting Vrijescholen Athena | Interim Senior adviseur P&O

Athena is een stichting die vijftien vrijescholen in Noord, Oost en Midden Nederland vertegenwoordigt. Van maart tot en met juni 2017 begeleidt PTGM de doorontwikkeling van het verzuim- en het vervangingsbeleid binnen de scholen van de stichting en wordt de HR-afdeling ondersteund bij de uitvoering van allround HR-werkzaamheden.

Jarabee | Strategische HR-agenda
jarabee

Jarabee is een netwerkorganisatie in Oost Nederland die specialistische toegevoegde waarde biedt voor kwetsbare jeugdigen en gezinnen in hun eigen omgeving.

In de periode tussen december 2016 en mei 2017 heeft PTGM Jarabee begeleid bij het ontwikkelen en uitkristalliseren van een HR-visie en een strategische HR-agenda voor de komende jaren, aansluitend op de nieuw ontwikkelde visie, met behulp van een participatieve aanpak die gebaseerd is op Whole Scale Change. Deze opdracht heeft PTGM uitgevoerd in samenwerking met Esther Veldhuijzen van Zanten van VIJFadvies. Het resultaat is kernachtig samengevat in onderstaand inspirerende filmpje over de nieuwe HR-koers:

 

 

ROC van Twente | Interim Senior adviseur P&O
DrukwerkROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente.

Van januari 2017 tot en met april 2017 is Ellen Verpalen als senior adviseur P&O werkzaam geweest voor het College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie.

Stichting Welzijn Albrandswaard en KijkopWelzijn | Medewerker Tevredenheid Onderzoek
swa-kow

PTGM heeft in 2016 weer een Medewerker Tevredenheid Onderzoek uitgevoerd bij welzijnsstichtingen KijkopWelzijn en Stichting Welzijn Albrandswaard. 

Deze onderzoeken hebben tot een goed beeld geleid over de betrokkenheid en bevlogenheid van de medewerkers bij hun werk en hun organisaties.

Stichting Empower | HR-ontwikkeling

Stichting Empower is een jonge, snelgroeiende organisatie die zich richt op de begeleiding van kinderen, jongeren en jong volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS) en/of ADHD.

PTGM heeft Stichting Empower ondersteund bij het ontwikkelen van het HR-beleid in het kader van verdere professionalisering van de organisatie. De verschillende arbeidsovereenkomsten zijn op onderdelen aangepast en geactualiseerd op basis van huidige wet- en regelgeving. Ook is er een generiek functiebouwwerk ontwikkeld met bijbehorende competentieprofielen, aansluitend op de bekostigingssystematiek van de gemeente. Tevens is er beleid ontwikkeld op het gebied van werving & selectie, functioneren, beoordelen en beloning en is er een aanvullende studiefaciliteitenregeling ontwikkeld t.o.v. het in de Cao Welzijn verankerde loopbaanbudget.

Gezinshuis.com, Rudolphstichting, Jeugdzorp de Glind, Gezinspiratieplein | HR-ontwikkeling en integratie

glindse-organisaties

De Rudolphstichting ondersteunt jeugdzorgprojecten in Nederland, waarbij zij zich specifiek richten het ontwikkelen van hulpverlening in de vorm van gezinshuizen.

Gezinshuis.com is een maatschappelijk ondernemer in de Jeugdzorg die zich richt op de kwalitatieve en kwantitatieve groei van gezinshuizen, op basis van een specifiek hiervoor ontwikkelde franchiseformule. 

Gezinspiratieplein is een kennisplatform voor gezinshuisouders, pleegouders en andere professionals werkzaam rondom inhuisplaatsen. 

Jeugddorp De Glind is een kleine dorpsgemeenschap waar kwetsbare kinderen al meer dan 100 jaar met professionele steun veilig kunnen opgroeien en/of werken aan hun toekomst.

In De Glind zijn vier organisaties gevestigd die zich richten op jeugdzorgprojecten en ontwikkeling en ondersteuning van hulpverlening in de vorm van gezinshuizen. PTGM heeft voor deze vier organisaties een generiek functiegebouw ontwikkeld, waarbij gebruik is gemaakt van resultaatgerichte beschrijvingen op hoofdlijnen en daaraan gekoppelde zorg-competentiebeschrijvingen op 4 verschillende niveaus. De functies zijn gewaardeerd met behulp van Methodische Niveau Toekenning (MNT). Naast het functiegebouw is het HR-beleid van deze vier organisaties doorontwikkeld en geïntegreerd in een stichtingsoverstijgend toekomstbestendig personeelsbeleid. PTGM ondersteunt de organisaties bij de uitvoering van het HR-beleid.

NCOI Opleidingen | Freelance docent HRM
NCOI

Vanaf maart 2016 is Marinus van Petegem als freelance docent verbonden aan de HBO Bachelor Human Resource Management bij NCOI en geef ik studenten les in de vakken personeelsmanagement, performance management & HR-accounting, strategisch HRM en talentmanagement & personeelsontwikkeling.

– ‘Topdocent. Weet de ingewikkelde literatuur te vertalen naar praktijkvoorbeelden. Ook brengt hij zijn eigen enthousiasme over op de groep’ (anoniem). – ‘Marinus van Petegem vind ik echt een top docent . Zijn stijl van lesgeven vond ik erg prettig. Hij is erg kundig op het onderwerp en kan heel goed de theorie vertalen naar de praktijk en andersom (anoniem)’. – ‘Nr. 1 docent bij de NCOI voor mij’ (anoniem)’. 

Nyenrode | Gastdocent Strategisch HRM

Als gastdocent neemt Marinus van Petegem sinds 2016 de deelnemers aan de opleiding Foundations of Management in het blok Organizational Development & HRM mee in de toegevoegde waarde van Strategisch HRM voor organisaties.

Door een HR-strategie, het HR-beleid en de uitvoering daarvan aan te laten sluiten op de in- en externe organisatiecontext en de strategische doelen, kan de bijdrage van HRM aan die doelen inzichtelijk worden gemaakt. Naast aandacht voor de theorie gaan deelnemers ook concreet aan de slag met de vertaling van strategische doelen naar HRM-thema’s als Talentmanagement, Strategische Personeelsplanning, Duurzame inzetbaarheid en Opleiding & Ontwikkeling.

ROC van Twente | Interim Hoofd PSA/Projectleider e-HRM

DrukwerkDe dienst P&O van het ROC van Twente bestaat uit de afdeling Personeels- en Salarisadministratie en het team Advies. Binnen de Personeels- en Salarisadministratie werken 15 medewerkers samen aan een optimale dienstverlening richting de klant.

Als interim Hoofd Personeels- en Salarisadministratie is Marinus van Petegem vanaf september 2015 tot en met december 2016 verantwoordelijk geweest de aansturing en de dienstverlening van de afdeling en heeft hij samen met de medewerkers gezorgd voor de uitvoering en optimalisatie van werkprocessen. Met behulp van Lean-methodieken zijn de belangrijkste werkprocessen geanalyseerd en vereenvoudigd, vanuit het perspectief van toegevoegde waarde voor de (interne) klant. Nieuwe werkprocessen zijn met behulp van Employee en Management Self Service zoveel mogelijk gedigitaliseerd en geautomatiseerd, met behulp van Youforce van Raet. Ook is de afdeling begeleid bij de heroriëntatie als gevolg van het in gang gezette veranderingsproces. Lees hier meer over de toegevoegde waarde van Lean voor HR en wat het concreet heeft opgeleverd voor het ROC van Twente.

Vechtstreek en Venen | Interim P&O-adviseur

logo-vechtstreekVechtstreek en Venen is een vereniging die onderwijs verzorgt op 14 basisscholen in de regio Utrecht.

Vanaf november 2015 tot 1 april 2016 is Ellen Verpalen als interim P&O-adviseur werkzaam geweest bij Vechtstreek en Venen in verband met ziektevervanging. Naast de reguliere HR-werkzaamheden heeft Ellen een plan van aanpak voor de RI&E ontwikkeld voor de 14 scholen.

Vechtstreek en Venen | HR-ontwikkeling

logo-vechtstreekVechtstreek en Venen is een vereniging die onderwijs verzorgt op 14 basisscholen in de regio Utrecht.

In navolging op het eerder ontwikkelde competentie- en resultaatgerichte functiegebouw voor Vechtstreek & Venen, heeft PTGM in 2014 en 2015 het mobiliteitsbeleid herschreven, een onderwijs-specifieke gesprekkencyclus ontwikkeld en is er gewerkt aan de implementatie van de nieuwe CAO Primair Onderwijs, inclusief de invoering van de 40-urige werkweek en het daarop afgestemde taakbeleid.

PTGM is ook verantwoordelijk geweest voor de verdere implementatie van de functiemix, de modernisering van het scholingsbeleid, het ontwikkelen van een bijpassende studiekostenregeling en modern werving- en selectiebeleid. Ook heeft PTGM geadviseerd bij de op- en inrichting van een interne invalpool, vooruitlopend op de ontwikkelingen in de nieuwe ketenbepaling van de Wet Werk en Zekerheid.

Daarnaast is PTGM actief betrokken geweest bij de invoering van een nieuwe managementstructuur, waarbij vanaf het schooljaar 2015-2016 gewerkt wordt vanuit clusters van scholen die aangestuurd worden door een clusterdirecteur. In het najaar van 2015 heeft PTGM ook ondersteund bij het wijzigen van het managementstatuut, in verband met de implementatie van een one-tier bestuursmodel.

ROC van Twente | Teambegeleiding

DrukwerkIn acht studiedagen begeleidde PTGM 2 teams van het ROC van Twente bij het ontwikkelen van een nieuwe missie, visie en strategie en zijn zij ondersteund bij de verbetering van de onderlinge samenwerking en verdere teamontwikkeling.

Baudartius College | Managementstatuut

Baudartius CollegeHet Baudartius College is een VO-scholengemeenschap in Zutphen, die in haar besturing in de afgelopen jaren een verschuiving heeft doorgemaakt van een ‘one-tier’ naar een ’two-tier’ besturingsmodel.

In samenwerking met Proscholis is er door PTGM een managementstatuut opgesteld.Hierin zijn de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en overlegstructuren vastgelegd tussen de raad van toezicht, het bestuur, de directie en de leden van het managementteam. Aansluitend daarop zijn nieuwe functiebeschrijvingen gemaakt voor de directie- en bestuursfuncties.

ROC van Twente | Interim Senior adviseur P&O
DrukwerkROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente.

Van oktober 2014 tot april is Marinus van Petegem als senior adviseur P&O werkzaam geweest voor het College voor Educatie en het MBO College voor Oriëntatie & Ontwikkeling, die in deze periode samen met het loopbaancentrum zijn opgegaan in één nieuw college.

One4marketing | HR-ontwikkeling

One4marketingOne4marketing is een jonge organisatie die specialist is op het gebied van inbound marketing.

Vanwege de groei die One4marketing doormaakte , ondersteunde PTGM bij de ontwikkeling van een actueel loon-/functiehuis en een daarop afgestemde performance management cyclus.

STMG | Interim HR-adviseur

stmgStichting Thuiszorg Midden-Gelderland is een maatschappelijke zorgorganisatie in de regio Arnhem die volop bezig is met een transitie naar wijkgerichte zelfsturende teams. HR-beleid, HR- dienstverlening en HR-processen moesten hierop worden afgestemd en ingericht.

Als interim senior HR-adviseur heeft Marinus van Petegem dit proces voor 3 dagen per week ondersteund met de specifieke opdracht om de overgang van de 1800 papieren naar digitale personeelsdossiers te begeleiden en HR-processen te optimaliseren door digitalisering.

“Marinus heeft STMG in een roerige tijd ondersteund. Hij heeft o.a. alle personeelsdossiers gedigitaliseerd maar ook alle procedures herschreven en ondersteund bij lastige personele vraagstukken. Marinus weet snel zijn weg te vinden, maakt gemakkelijk contact en is een echte aanpakker!”                                                                                      Senior HR-expert, Eveline van der Vegt – Verroen

KijkopWelzijn | Onderzoek (Veranderbereidheid, Medewerker tevredenheid, 360-graden competentiescan)

KijkopWelzijnPTGM heeft diverse ondersteunende onderzoeken uitgevoerd voor KijkopWelzijn, ter ondersteuning bij de ontwikkeling van een toekomstbestendige organisatie, in het licht van de transities die plaatsvinden in het sociale domein. Jaarlijks voert PTGM een Medewerker Tevredenheid Onderzoek uit, waarbij benchmarking met de welzijnssector plaatsvindt.

Ook is een online competentiescan onder medewerkers uitgevoerd op basis van online 360-graden feedback, om de aanwezigheid van competenties in kaart te brengen die nodig zijn in de nabije toekomst. Ook is onderzoek uitgevoerd naar de veranderbereidheid van medewerkers binnen KijkopWelzijn, op basis van het DINAMO-model van Metselaar & Cozijnsen.

Deze onderzoeken geven een goed beeld van de aanwezige competenties in de organisatie, de bereidheid van medewerkers om zich blijven ontwikkelen, de betrokkenheid die medewerkers hebben bij de organisatie en de bevlogenheid in hun werk.

Siza | Onderzoek naar veranderbereidheid
In 2014 heeft PTGM, in verband met het kader van de afronding vSizaan de Master Implementation & Change Management aan de Open Universiteit, een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de veranderbereidheid van medewerkers binnen de Service Organisatie van Siza.

In dit onderzoek is met drie verschillende onderzoeksmethoden (Organizational Change Questionnaire, Organisatieopstellingen en LIWC) onderzocht welke factoren van positieve invloed waren op de veranderbereidheid van medewerkers in een lopend verandertraject dat gepaard ging met gedwongen ontslagen. Uit dit onderzoek is o.a. gebleken dat het actief betrekken van medewerkers in het veranderproces een positieve invloed heeft gehad op de cognitieve, emotionele en intentionele veranderbereidheid van medewerkers.

Klik hier voor de Engelstalige samenvatting van het onderzoek. Wanneer u geïnteresseerd bent in het volledige onderzoek kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Victas | Medewerker Tevredenheid Onderzoek

Logo-VictasVictas is een centrum voor verslavingszorg in Midden Nederland.

PTGM ondersteunde Victas in 2014 bij het uitvoeren van een MTO d.m.v. het ontwikkelen van een online vragenlijst, het uitvoeren en begeleiden van het onderzoek, het verwerken van de respons in rapportages op team-, afdelings- en organisatieniveau en het evalueren van de uitkomsten in relatie tot een benchmark in de GGZ.

Vechtstreek en Venen | Resultaatgericht functiegebouw

logo-vechtstreekVechtstreek en Venen is een vereniging die onderwijs verzorgt op 14 basisscholen in de regio Utrecht.

PTGM ontwikkelde in opdracht van de verenigingsdirectie een actueel functiegebouw dat voldeed aan de eisen vanuit de Wet BIO en de functiemix. Profielen zijn voorzien van resultaatgebieden en competenties, die in de toekomst als basis kunnen gaan dienen voor criteriumgericht instrumentarium voor functioneren en beoordelen.

ROZIJ Werk | Sociaal Plan ontwikkeling

downloadROZIJ Werk is een re-integratiebureau dat mensen met een arbeidsbeperking naar een passende baan begeleidt, waar als gevolg van een daling van het aantal trajecten en de trajectprijzen gereorganiseerd moet worden.

PTGM ondersteunde bij de ontwikkeling en totstandkoming van een sociaal plan, in samenwerking met de vakorganisaties uit de welzijnssector. Daarnaast adviseerde PTGM ten aanzien van de personele consequenties voortvloeiend uit het reorganisatieplan.

De Utrechtse Spelen | Performance & Competentiemanagement

De Utrechtse Spelen is een theatergezelschap voor de stad en de regio Utrecht, dat zichzelf ten doel stelt om mensen te raken en na te laten denken over actuele maatschappelijke vraagstukken met behulp van theatervoorstellingen.

PTGM ondersteunde De Utrechtse Spelen bij het ontwikkelen van een meer kennisintensieve organisatie, door middel van het beschrijven van daarop afgestemde sleutelfuncties en competenties en het ontwikkelen van een daarop afgestemde performance cyclus.

KijkopWelzijn| HR-ontwikkeling

KijkopWelzijnKijkopWelzijn is een nieuwe welzijnsorganisatie in Barendrecht, die zich richt op het ondersteunen van eigen initiatieven van burgers. PTGM adviseerde de directeur/bestuurder bij HR-gerelateerde vraagstukken en heeft ondersteund bij de ontwikkeling van het HR-beleid ten behoeve van ISO-9001 certificering in 2013.

Hiervoor zijn de personeelsdossiers opnieuw ingericht, is er een gesprekkencyclus ontwikkeld met formulieren voor POP-, functionerings- en beoordelingsgesprekken, is het functiegebouw opnieuw ingericht en zijn resultaatgerichte functie- en competentieprofielen ontwikkeld.

“In 2012 heeft Marinus voor de brede welzijnsorganisatie KijkopWelzijn in Barendrecht een prettige en constructieve rol gespeeld bij de inrichting van de organisatie en haar personeelsbeleid. Marinus heeft een enorme kennis van zaken en maakt zich de omgeving van de opdrachtgever snel eigen. Marinus denkt mee en levert maatwerk waar je van op aan kunt. Hij is prettig in de omgang en makkelijk benaderbaar voor vragen waar hij als het kan zo snel mogelijk een antwoord op heeft. Ik kan Marinus warm aanbevelen en hoop ook in 2013 nog gebruik te kunnen maken van zijn expertise”.
Directeur/bestuurder Jacqueline Vonk

Siza | Interim Projectleider SizaCollege

LogoSiza is een organisatie die haar aanbod organiseert vanuit de toegevoegde waarde voor de cliënt. Binnen Siza heeft PTGM ondersteund bij het ontwikkelen en vormgeven van het SizaCollege en het ontwikkelen van leer- en ontwikkelprogramma’s die aansluiten bij de visie van Siza.

In dit project, dat zich richt op het realiseren van kwaliteitsverbeteringen in het primaire proces, is PTGM verantwoordelijk geweest voor de totstandkoming van de strategische beleidsnotitie, het ontwikkelen van het jaarplan 2012 en 2013, het uitlijnen van opleidingsactiviteiten in relatie tot de geformuleerde visie, het ontwikkelen van een nieuw segment voor cliëntleren, het creëren van nieuwe geldstromen door verkoop van e-learning en trainingen, het ontwikkelen van een website (www.sizacollege.nl) en de verantwoording van SizaCollege met behulp van voortgangsrapportages.

Marinus straalt rust en stabiliteit uit, raakt snel ingewerkt, heeft oog voor de deskundigheid van anderen en is gericht op het optimaliseren daarvan. Heeft oog voor het inrichten en afronden van processen.
Manager SizaCollege Johan Willemse

De Brouwerij | HR-ontwikkeling

logo (1)De Brouwerij is een Scholengemeenschap voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs in Zetten. In opdracht van de bestuurder ontwikkelde en implementeerde PTGM een toekomstbestendig functiebouwwerk.

Naast een resultaatgericht functiebouwwerk ontwikkelde PTGM competentieprofielen, een model en instrumentarium voor de HR-gesprekkencyclus dat afgestemd is op de strategische doelstellingen en de eisen van de onderwijsinspectie, een moderne regeling studiefaciliteiten, een scholingsplan voor de sleutelfuncties en het bekwaamheidsdossier volgens de Wet BIO. Ook adviseerde PTGM bij de herinrichting van de ondersteunende afdelingen.