Onderzoek

Het uitvoeren van onderzoek levert een fundamentele bijdrage aan het ontwikkelen van kennis en inzicht op verschillende HR-terreinen. PTGM zet diverse vormen van onderzoek in om opdrachtgevers te ondersteunen bij het creëren van inzicht, het maken van keuzes en het selecteren van juiste interventies. PTGM verricht toegepast onderzoek op het gebied van HR en verandermanagement. De verankering van deze onderzoeken  in de wetenschap draagt bij aan de betrouwbaarheid en validiteit van de uitkomsten van het onderzoek.

Veranderbereidheid

Verandering is vandaag de dag meer regel dan uitzondering in organisaties. Omdat verandering onzekerheid met zich meebrengt, is het van belang om te weten op welke wijze u de veranderbereidheid van uw medewerkers kunt beïnvloeden in uw organisatie. PTGM werkt met verschillende (kwantitatieve en kwalitatieve) onderzoeksmethoden op het gebied van veranderbereidheid. Door onderzoek met behulp van de DINAMO, de Organizational Change Questionnaire, of een combinatie van beiden krijgt u inzicht in de klimaatfactoren en procesfactoren die bij de medewerkers van uw organisatie van invloed zijn op de veranderbereidheid. Inzicht in deze factoren is van cruciaal belang voor het kiezen van de juiste veranderstrategie in uw organisatie.

Kwaliteit van dienstverlening

HR is meestal als stafafdeling gepositioneerd binnen organisaties, met managers en medewerkers uit het primaire proces als belangrijkste interne klanten. Om inzicht te krijgen in de verwachtingen en ervaringen de interne klant heeft ten aanzien van de HR-dienstverlening, werkt PTGM onder andere met het SERVQUAL-model. Door onderzoek te doen naar verwachtingen en percepties ten aanzien van uw dienstverlening, ontstaat een helder beeld met concrete handvatten om uw interne dienstverlening effectief te verbeteren.

Cultuuronderzoek

Het Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) van Cameron & Quinn is een gevalideerde onderzoeksmethode om organisatiecultuur in kaart te brengen. De OCAI meet op een vrij eenvoudige wijze aan de hand van stellingen welke huidige en gewenste cultuurtypes vooral kenmerkend zijn bij een organisatie. Het OCAI model wordt niet alleen gebruikt om de cultuur van organisaties te typeren, maar ook om de leiderschapsrollen, de effectiviteitscriteria en de centrale managementtheorieën in kaart te brengen die het best aansluiten bij de vier dominante cultuurtypes. Hoe meer deze elementen van een organisatie in lijn met elkaar zijn, hoe effectiever en succesvoller een organisatie.

Voor meer informatie over de achtergrond of de toepassingsmogelijkheden neemt u contact op met PTGM human resource management.

Neem contact op