Medewerker Tevredenheid Onderzoek (MTO)

Medewerker Tevredenheid Onderzoek (MTO)

Het uitvoeren van een Medewerker Tevredenheid Onderzoek is een uitstekend middel om inzicht te krijgen in opvattingen van medewerkers over verbeterslagen die binnen uw organisatie gerealiseerd kunnen worden. Door eens per jaar feedback te vragen aan medewerkers en deze te vergelijken met eerder uitgevoerde onderzoeken en benchmarks van collega-organisaties uit uw branche, krijgt u zicht op de tevredenheid van uw medewerkers en daarmee tevens op de aantrekkelijkheid van uw organisatie voor talenten op de arbeidsmarkt. Ook wanneer u uw medewerkers eens anoniem wilt bevragen hoe u het in zijn algemeen doet als werkgever of hoe zij aankijken tegen specifieke ingezette ontwikkelingen, biedt een anoniem uitgezet Medewerker Tevredenheid Onderzoek snel en eenvoudig inzicht en resultaat.

Onderzoeksmethode

PTGM maakt bij het uitvoeren van een MTO gebruik van een gevalideerde online vragenlijst. Hierdoor kan de anonimiteit van uw medewerkers gewaarborgd worden, is het eenvoudig om de vragenlijst in te vullen en kunnen resultaten snel worden verwerkt en gerapporteerd. Ook leidt het inzetten van een online vragenlijst meestal tot een hoge respons.

Betrouwbaarheid

Naast een goede respons is het belangrijk om een betrouwbare respons te krijgen. Wanneer een Medewerker Tevredenheid Onderzoek wordt uitgevoerd door een externe organisatie voelen medewerkers zich vaak vrij om hun mening te geven. Anonimiteit kan daarnaast worden gewaarborgd doordat PTGM de resultaten op organisatieniveau samenvat en bij >10 respondenten desgewenst op afdelingsniveau rapporteert.

Vragenlijst

Validiteit

Om de validiteit van het Medewerker Tevredenheid Onderzoek te vergroten, wordt aangesloten bij de hoofdonderwerpen uit de Nationale Tevredenheidsindex®. Deze index kent negen hoofdonderwerpen en een uitgebreide set met gevalideerde vragen die hierbinnen opgenomen kunnen worden. Door gebruik te maken van een gevalideerde vragenlijst weet een organisatie zeker dat de vragen die gesteld worden ook daadwerkelijk meten wat men wil weten.

Antwoordschaal

Er wordt bij de beantwoording van de vragen gebruik gemaakt van een 5-puntsschaal. Dit maakt het mogelijk om de resultaten in een benchmark af te zetten tegen de Nationale Tevredenheidsindex®, die is gebaseerd op uitkomsten bij uiteenlopende Nederlandse organisaties uit de profit en non-profitsector. De benchmark kan ook specifieker gedaan worden ten opzichte van alle deelnemende organisaties uit uw branche. Er wordt tevens gebruik gemaakt van open vragen en er wordt ruimte gelaten voor overige opmerkingen.

MTO-thema’s

Dit zijn de specifieke thema’s die meegenomen kunnen worden naast de algemene tevredenheid:

Naast deze 9 thema’s kunnen op verzoek ook andere onderwerpen worden meegenomen. De uitkomsten op aanvullende onderwerpen kunnen niet worden meegenomen in een benchmark met andere organisaties.

Planning & organisatie

Bij interesse in het uitvoeren van een Medewerker Tevredenheid Onderzoek via PTGM vindt nadere afstemming plaats over de inhoud, het tijdspad en de kosten. Voordat het onderzoek wordt uitgevoerd ontvangen medewerkers informatie over het doel, de opzet en de vertrouwelijkheid van het MTO en wordt men geïnformeerd over wat er gedaan wordt met de uitkomsten. Medewerkers krijgen na het ontvangen van de online vragenlijst twee weken de tijd om de vragenlijst in te vullen. Na 1 week en ontvangt men een reminder voor het invullen van de vragenlijst. Twee dagen voor het sluiten van de vragenlijst ontvangt men een laatste oproep om deel te nemen.

Rapportage & vervolg

Er wordt door PTGM binnen 2 weken na het sluiten van de vragenlijst een rapportage opgesteld. Deze wordt in overleg met u gepresenteerd in uw managementteam of in een bijeenkomst met alle medewerkers. Desgewenst kan PTGM u ondersteunen bij het ontwikkelen van een actieplan aan de hand van de uitkomsten.

Voor meer informatie over de achtergrond, de toepassingsmogelijkheden of de kosten
neemt u contact op met PTGM human resource management.

Neem contact op