Generiek functiegebouw

Ontwikkelingen in organisaties volgen elkaar vandaag de dag in hoog tempo op. Organisaties bewegen mee met hun omgeving en worden daardoor vaak platter en flexibeler. Functiebeschrijvingen zijn daarom vaak kort na het vaststellen ervan alweer achterhaald. Steeds vaker wordt er daarom overgestapt naar een generiek functiegebouw, waarbinnen de functies zoveel mogelijk in rollen worden geclusterd en op hoofdlijnen beschreven. Door een overzichtelijke en logische opbouw van functionele rollen en loopbaanpaden te creëren brengt u uw functiegebouw in complexiteit en omvang terug en maakt u uw functiegebouw daarmee toekomstbestendig.

Mits goed ingericht, kan een generiek functiegebouw direct bijdragen aan een meer resultaat- en ontwikkelingsgerichte manier van werken binnen organisaties en als basis dienen voor de toepassing van HR-instrumenten als beloning, beoordeling, ontwikkeling, mobiliteit en strategische personeelsplanning. Het generieke functiegebouw is dan geen doel op zich, maar een middel om bij te dragen aan het realiseren van uw organisatiedoelstellingen.

Analyseren & beschrijven

PTGM analyseert samen met u welke rollen er in de nabije toekomst nodig zijn in uw organisatie, welke resultaatgebieden er per rol gewenst of noodzakelijk zijn en over welke competenties uw medewerkers moeten beschikken om de nieuwe rol nu en in de toekomst succesvol uit te kunnen voeren. Van deze rollen worden resultaatgerichte beschrijvingen opgesteld, voorzien van de benodigde competenties die noodzakelijk zijn om de resultaatgebieden te kunnen realiseren.

Proces

In het plan van aanpak leggen we vast via welke route u en uw medewerkers invloed krijgen bij de ontwikkeling van het functiegebouw.  Het vroegtijdig betrekken van uw medewerkers bij de ontwikkeling zorgt voor een soepeler verloop tijdens de implementatie. Ook wordt uw OR of MR vroegtijdig in het proces betrokken om hun adviesrecht goed uit te kunnen voeren.

Na vaststelling van de nieuwe functiebeschrijvingen draagt PTGM zorg voor de functiewaardering en verdere implementatie van uw nieuwe functiebeschrijvingen. Desgewenst wordt tevens een koppeling gemaakt met diverse andere HR-instrumenten in uw organisatie.

Verschillende profit en nonprofit-organisaties gingen u voor in het ontwikkelen van een generiek functiegebouw. Kijk hier voor een overzicht van eerder succesvol uitgevoerde opdrachten door PTGM.

Voor meer informatie over de achtergrond of de toepassingsmogelijkheden neemt u contact op met PTGM human resource management.

Neem contact op